Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnienie dokumentacji medycznej


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu udostępnia dokumentację medyczną:

 1. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka
  • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator, itp.) i za okazaniem dowodu tożsamości,
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości,
 4. osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie do odbioru dokumentacji w jego imieniu i za okazaniem dowodu tożsamości,
 5. po śmierci pacjenta osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 6. Pozostałym Organom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych

   Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

W celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa  wniosek (wzór - załącznik nr 1 ) drogą pocztową lub w Sekcji Statystyki Medycznej i Archiwum (pokój 26 i 27 na poziomie minus 1 w budynku D) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.35 do 15.00.

W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej (wzór - załącznik nr 2)

Zasady odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej na zewnątrz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu ustala się zgodnie z  ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta.

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej :

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących udostępnienia dokumentacji medycznej udziela Sekcja Statystyki Medycznej i Archiwum ( tel: 77 45-20-748 lub 77 45-20-747)


DOCUpoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - załącznik nr2.doc (31,50KB)

DOCXWniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (17,92KB)

Wersja XML